MISSIE

Stichting IPN is eind 2017 opgericht als een landelijke organisatie voor begeleiding en ondersteuning van nieuwe statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in Nederland.

Onze missie is om statushouders te ondersteunen en te begeleiden in hun integratie en een optimale participatie in Nederland. Dit doen we door aan te sluiten op de behoeften van statushouders en ze wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, geïnspireerd door waarden als gelijkwaardigheid, naastenliefde en vrijheid.

Door gebruik te maken van kennis en kunde van de nieuwkomers trachten wij enigszins te voorzien in algemene behoeften van de Nederlandse samenleving.

VISIE

Wij dragen eenieder die huis en haard heeft moeten verlaten een warm hart toe. Met de nodige én de juiste begeleiding is Nederland een veilige haven voor iedereen die het eigen land is ontvlucht, ongeacht gender, seksuele geaardheid, herkomst of religie.

We werken vanuit de visie dat iedereen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat we eerst luisteren naar het verhaal van de statushouder als individu. We kijken naar het eigen functioneren, de wensen en doelen, eventuele beperkingen en mogelijkheden. Op deze manier bieden we iedere cliënt een op maat begeleiding, op haar of zijn eigen manier. Door een match te zoeken aan de hand van de wensen van de statushouder en behoefte vanuit de samenleving, streven we per persoon en per geval naar een win-win situatie. Voor de persoon in kwestie én voor de samenleving.

We bieden praktische ondersteuning aan statushouders en begeleiden ze naar een opleiding, passend werk of een passende werkervaringsplek. We werken hiervoor samen met verschillende partijen in het sociaal domein, zoals aanbieders op het gebied van zorg, welzijn, jeugd en arbeidstoeleiding.