Stichting IPN, halihazırda Hollanda’da iltica süreçlerini tamamlamış mültecilerin, yeni gelen ve/ veya desteğe ihtiyaç duyan mültecilere yardımcı olmak için kurduğu ulusal bir vakıftır.

‘Stichting IPN’in açılımı nedir?

Stichting, Hollandaca “vakıf” anlamını taşır ve IPN’nin açılımı “Integratie en Participatie van Nieuwkomers”, yani “Göçmenlerin Entegre ve Katılımı”. Bu isim, Stichting IPN’nin kuruluş amacının da altını çizer.

Misyonumuz

Hollanda’da ilticaya başvurmuş insanların,

 • Hollanda’daki günlük yaşama uyum sağlamalarına yardımcı olmak;
 • Aktif birer vatandaş olmalarının ve ülkeye katkı sağlamalarının önünü açmak;
 • Hollanda’nın temel değerleri olan eşitlikhoşgörü ve özgürlük gibi olgulara entegre olmalarını sağlamak;
 • Bilgi ve becerilerini Hollanda toplumuna kazandırmak.
 • Uyum süreçlerinin kısa ve kolay olmasına gayret etmek.

Vizyonumuz

Hollanda’da iltica sürecinde olan insanlara,

 • Duygusal destek sağlamak;
 • Hollanda’nın hoşgörü ilkelerini tanıtarak güven vermek;
 • Toplumda bağımsız birer birey olarak kendilerini gerçekleştirmelerine ve aktif olmalarına yardım etmek.

Vizyonumuz adına somut çalışmalarımız:

 • Mültecilerin isteklerini, hedeflerini, engelleri ve imkânları değerlendirmek ve şartları göze alarak onlara yardım sağlamak;
 • Kişilere özel rehberlik sunmak,
 • Hollanda toplumunun beklentileri ve mültecilerin isteklerini kıyaslayarak, onların objektif ve deneyimlere dayanan kararlar vermelerine yardım etmek;  
 • Mültecilere pratik ve lojistik destek sunmak;
 • Mültecilerin eğitim, iş ve iş deneyimi bulmalarına yardımcı olmak;
 • Gerekli alanlarda farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak yardım alanımızı genişletmek.

Who is Stichting IPN?

Stichting IPN is established by the people who completed their asylum procedures in the Netherlands and who would like to help others who might need a hand in adapting in this new environment during their own asylum processes.

What does the name “Stichting IPN” stand for?

“Stichting” means foundation and “IPN” stands for “Integratie en Participatie van Nieuwkomers” in Dutch, meaning “Integration and Participation of Newcomers”. The name depicts Stichting IPN’s target group and aims.

Our Mission

 • To help asylum seekers adapt to daily life in the Netherlands;
 • To pave the way for asylum seekers to become active citizens and contribute to the Netherlands;
 • To ensure that asylum seekers are integrated into the basic values of the Netherlands such as equality, tolerance and freedom;
 • To bring asylum seekers’ existing knowledge and skills to the Dutch society.
 • To make the integration processes of asylum seekers and easy.

Our Vision

 • To provide emotional support to asylum seekers in the Netherlands;
 • To reassure asylum seekers via introducing them to the Dutch tolerance principles;
 • To help asylum seekers realize themselves and be active and independent individuals in the Dutch community.

Our work to realize our vision:

 • Evaluating the wishes, goals, barriers and opportunities of refugees and asylum seekers and providing assistance within the frame of their conditions;
 • Providing personal guidance,
 • Helping refugees and asylum seekers make objective and experiential decisions by comparing their wishes and the expectations of Dutch society;
 • Providing practical and logistical support to refugees and asylum seekers;
 • Helping refugees find education, work and work experience (e.g. internships);
 • Expanding our area of assistance by collaborating with different non-governmental organizations in the required fields.

Wie is Stichting IPN?

Stichting IPN is opgericht door mensen die hun asielprocedure in Nederland afgerond hebben. Deze mensen willen graag anderen helpen, die dezelfde procedure (nog) moeten volgen en die hulp nodig hebben. Ook willen zij desgewenst de nieuwkomers een helpende hand bieden bij het integreren in de nieuwe leefomgeving gedurende hun asielprocedure en eventueel daarna.

Waar staat de naam “Stichting IPN” voor?

“Stichting” is een rechtspersoon en “IPN” staat voor “Integratie en Participatie van Nieuwkomers” in het Nederlands. De naam omhelst al de doelstellingen en de doelgroep van de stichting.

Onze Missie

 • Asielzoekers helpen zich te integreren in hun dagelijks leven in Nederland;
 • Een weg te banen voor asielzoekers om actieve burgers te worden die hun bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving;
 • Ervoor te zorgen dat de asielzoekers goed kunnen integreren in de Nederlandse samenleving en haar basiswaarden zoals gelijkheid, verdraagzaamheid en vrijheid te kunnen omarmen;
 • De intellectuele bagage van de asielzoekers en hun kennis en vaardigheden over te kunnen brengen aan de Nederlandse samenleving;
 • Het integratieproces van de asielzoekers te vergemakkelijken en goed te laten slagen.

Onze Visie

 • De asielzoekers in Nederland een emotionele ondersteuning te bieden;
 • De asielzoekers geruststellen door ze kennis te laten maken met de Nederlandse principes van verdraagzaamheid;
 • De asielzoekers te helpen zichzelf te realiseren en onafhankelijke individuen te worden in de Nederlandse maatschappij.

Onze werkzaamheden om onze visie te realiseren:

 • Het evalueren van de wensen, doelen, drempels en kansen van vluchtelingen en asielzoekers en het verlenen van hulp binnen het kader van hun omstandigheden;
 • Persoonlijke begeleiding bieden,
 • Vluchtelingen en asielzoekers helpen bij het maken van objectieve en ervaringsgerichte beslissingen door hun wensen en de verwachtingen van de Nederlandse samenleving te vergelijken;
 • Praktische en logistieke ondersteuning bieden aan vluchtelingen en asielzoekers;
 • Vluchtelingen helpen bij het vinden van gepaste onderwijs, werk en werkervaring (bijv. Stages);
 • Ons ondersteuningsgebied uitbreiden door samen te werken met verschillende niet-gouvernementele organisaties op de vereiste gebieden.