FAALIYETLER, Kariyer

Stichting IPN Psikologlar Çalıştayı

Gönüllülerimiz Haziran 2019’da bir çalıştay gerçekleştirdiler. 

Çalıştay Sonuç Bildirgesi: 

 • Bir ajanda-tablo oluşturulmalı, bu tabloda muhatapların uzmanlık alanları ve danışmanlık verebilecekleri uygun zamanları belirlenerek, ihtiyacı olanların istifadesine sunulmalı.
 • Haftalık günü ve saati belli olan on-line danışmanlık hizmeti verilebilir. Bu hizmet toplu seminer ve danışmanlık şeklinde de olabilir.
 • Gönüllü danışmanlık hizmetlerinde çocuklarla ilgili hukuki durum göz önünde bulundurulmalı.
 • Danışmanlık hizmetlerinin ve proje hazırlıklarının yapılıp Stichting IPN olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve projeye dönüştürülmesi sağlanmalı.
 • Projelerle ilgili partner kurumların belirlenip proje konseptlerine uygun partnerlik çalışmalarının yapılması.
 • Çok dar bir alanda uzun süre yaşamaktan kaynaklanan psikolojik durumların; öncelikle oluşmaması için neler yapılabilir, sonra da oluşan durumların çözümü ve tedavi süreçleriyle ilgili neler yapılabilir?
 • Kurulu bir düzenden bir anda evi-barkı-statüsü-işi-konumu-ülkesi her şeyi yok olan bir durum ile karşılaşmanın getirdiği sıkıntılara uzmanlarca çözüm olabilecek çalışmalar yapılmalı.
 • İltica yolculuğunda karşılaşılan zorluklar, sınır geçişleri, kamp süreçleri özellikle çocuklarda derin travmalar oluşmasına sebep olabilmektedir. Ebeveynlerin, -çocukların farkında olmadıklarını düşünseler bile- sosyal medya takipleri ve telefon görüşmeleri  çocuklara ulaşıyor ve travmalarını derinleştiriyor. Ebeveynler bu konu hakkında bilgilendirilip, bilinçlendirilmeli. Bundan dolayı çocuklarla birlikte yapılan etkinlikler çok önem arz etmektedir. Bu etkinliklerin nasıl yapılacağı, önemi, çeşitlendirilmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
 • Aile içi iletişimin geliştirilmesi için bilinçlenme ve iletişim kanallarının çeşitlenmesi önemlidir. Örnek olarak hikâye ve masal okuyuculuğu bir yöntem olabilir. Bu yöntemde, rol-model olabilecek insanların hayatları anlatılabilir.
 • Mültecilere eğitim-sağlık-ulaşım vb konularda pratik bilgilerin verilmesi hayati önem arz etmektedir.
 • Çalıştaya katılan uzmanlar kampları gezip kendi alanları ile ilgili gönüllü olarak seminerler ve danışmanlık hizmetleri verebilirler.
 • Problemler ve problem alanlarıyla ilgili faydalı olabilecek gönüllü danışmanlar organize edilmeli. Hem uzmanlık alanları hem de problem sahaları tespit edilmelidir. Bu konularda sorumlu kişiler, gelen talepleri ve yapılacak çalışmaları değerlendirerek organizasyonlar düzenlemeli.
 • Ergenlik dönemi çocukların problemleri daha spesifik olarak ele alınmalı.
 • Kampları merkeze alarak bazı organizeler yapılabilir;
 • COA ile görüşülerek gönüllü olarak çalışılabilecek alanlar belirlenmeli.
 • Kamplarda yapılabilecek proje ve aktiviteler düşünülmeli ve bu proje ve aktiviteler kolay, uygulanabilir olmalı. Örnek; çay saati, film izletme ve arada değerler eğitimi çalışmaları yapılabilir.
 • Çeşitli kurslar düzenlenip kaynaşma ve özellikle sosyalleşme aktiviteleri yapılabilir.

Stichting IPN Psychologen Workshop

Onze vrijwilligers hielden in juni 2019 een workshop. Workshop Eindverklaring: Er moet een agenda-tabel worden gemaakt, in deze tabel moeten de expertisegebieden van de gesprekspartners en de geschikte tijden voor consultancy worden bepaald en voorgelegd aan degenen die het nodig hebben. On-line consultancydiensten met een wekelijkse dag en tijd kunnen worden verstrekt. Deze service kan ook de vorm hebben van collectieve seminars en consultancy. Bij vrijwillige adviesdiensten moet rekening worden gehouden met de wettelijke situatie met betrekking tot kinderen. Adviesdiensten en projectvoorbereidingen dienen te worden getroffen, voorgelegd aan de relevante instellingen en organisaties als Stichting IPN en omgezet in projecten. Bepalen van de partnerinstellingen met betrekking tot de projecten en uitvoeren van partnerschapsstudies in overeenstemming met de projectconcepten. Psychische aandoeningen veroorzaakt door langdurig in een zeer nauwe ruimte te hebben gewoond; Allereerst: wat kan er worden gedaan om het te voorkomen, en wat kan er vervolgens worden gedaan aan de oplossing van de voorkomende situaties en behandelingsprocessen? Deskundigen moeten werk verrichten om de problemen op te lossen die worden veroorzaakt door een situatie waarin alles wordt vernietigd door een gevestigde orde, zijn thuis-status-baan-locatie-land. Moeilijkheden die men tegenkomt tijdens de asielreis, grensovergangen en kampprocessen kunnen diepe trauma’s veroorzaken, vooral bij kinderen. Follow-ups en telefoontjes op sociale media bereiken kinderen en verdiepen hun trauma, zelfs als ouders denken dat ze zich niet bewust zijn van de kinderen. Ouders moeten worden geïnformeerd en bewust worden gemaakt van deze kweste. Daarom zijn activiteiten met kinderen erg belangrijk. Hoe deze activiteiten moeten worden uitgevoerd, hun belang, diversificatie, is een belangrijke kwestie waarover moet worden denken. Het is belangrijk om bewustmakings- en communicatiekanalen te diversifiëren om de communicatie binnen het gezin te verbeteren. Het lezen van verhalen en fabels kan bijvoorbeeld een methode zijn. In deze methode kunnen de levens worden beschreven van mensen die rolmodel kunnen zijn. Het is van cruciaal belang dat vluchtelingen praktische informatie krijgen over onderwijs, gezondheid, vervoer, enz. Deskundigen die aan de workshop deelnemen, kunnen de kampen bezoeken en vrijwillige seminars en adviesdiensten op hun vakgebied bieden. Er moeten vrijwillige adviseurs worden georganiseerd die behulpzaam kunnen zijn bij problemen en probleemgebieden. Zowel expertisegebieden als probleemgebieden moeten worden geïdentificeerd. Verantwoordelijken in deze zaken moeten organisaties organiseren door de verzoeken en de te verrichten werkzaamheden te evalueren. De problemen van adolescenten moeten specifieker worden aangepakt. Sommige organisaties kunnen worden gevormd door de kampen te centreren; In overleg met het COA wordt bepaald waar vrijwillig gewerkt kan worden. Projecten en activiteiten die in kampen kunnen worden gedaan, moeten worden overwogen en deze projecten en activiteiten moeten gemakkelijk en toepasbaar zijn. Voorbeeld; Theetijd, films kijken en af en toe een waardeneducatie zijn mogelijk. Er kunnen verschillende cursussen worden georganiseerd en socialisatieactiviteiten worden gedaan.

Stichting IPN Psychologists Workshop

Our volunteers held a workshop in June 2019.

Final Declaration of the Workshop:

 • An agenda-table should be created, the areas of expertise of the respondents and their available times for consultancy should be specified in this table, and presented to the use of those who need it.
 • Online consultancy services with a designated weekly day and hour may be provided. This service can also be in the form of congregate seminars and consultancy.
 • Involuntary counseling services, the legal situation regarding children should be taken into consideration.
 • Consultancy services and project preparations should be done, and then in the name of Stichting IPN, they should be presented to relevant institutions and organizations, being transformed into projects.
 • Partner institutions with regard to the projects should be determined and partnership studies in accordance with the project concepts should be conducted.
 • Psychological conditions caused by living in a very narrow space for a long time; first of all, what can be done to prevent them from arising? Then, what can be done for the solution of the arisen conditions and their treatment processes?
 • Experts should carry out work towards the solving of problems caused by a situation where everything of a person is destroyed in an instance, from an established living order to their job, social status, and country of residence.
 • Difficulties encountered during the asylum journey, border crossings, and times spent in refugee camps can cause deep traumas, especially in children. What parents follow on social media as well as their phone calls find their way to the children and deepen their trauma, even if the parents think they are unaware. Parents should be informed and made aware of this matter. Therefore, activities that are done with children are of great importance. How to do these activities, their significance, their diversification is an issue that needs attention and care.
 • It is important to raise awareness and diversify channels of communication in order to improve the quality of communication within the family. For example, story and tale reading can be utilized as a method. In this method, the lives of people who can be role-models may be told.
 • It is vital that refugees are provided with practical information on education, health, transportation, etc.
 • Experts participating in the workshop can visit the refugee camps and provide voluntary seminars and consultancy services on their fields of expertise.
 • Volunteer consultants who can be helpful about issues and problem areas should be organized. Both their areas of expertise and problem areas should be identified. The persons in charge should organize events and activities by evaluating the requests and work to be done.
 • Adolescent children’s problems should be addressed more specifically.
 • Some organizations can be held, centering around the refugee camps;
 • Through consultation with the COA, areas, where voluntary work can be done, should be determined.
 • Projects and activities that can be carried out in the camps should be conceived, and these projects and activities should be easy and applicable. For instance; tea hours, movie screenings, and occasional sessions of values education may be done.
 • Various courses can be organized, activities for commingling and socialization can be done. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.